Laojia Yi Lu Video

Laojia Yi Lu Video

Sharing with you youtube clip resources of the Chen style Tai Chi long form, Laojia Yi Lu (74 steps) following the form by Grand Master Chen Zhenglei. Read over the movement names here.

Grand Master Chen Zhenglei

 

Master Wang Hai Jun

 

Chen Tai Chi Ireland

 

Chen Huixian – Part 1

 

Chen Huixian – Part 2

 

Master Wang Hai Jun – Laojia Yi Lu Applications

 

Return from Laojia Yi Lu Video to the homepage

Share